Bynk

Månadsskydd+

Månadsskydd+ ger dig ekonomisk trygghet vid oförutsedda händelser. som arbetslöshet, sjukskrivning, sjukhusvistelse eller dödsfall. Något vi tycker är viktigt!

Vi bjuder därför på Månadsskydd+ de tre första månaderna när du tecknar Bynklånet.

För att kvalificera dig för Månadsskydd+ behöver du:

  1. Folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande.
  2. Fyllt 18 men inte 65 år. Försäkringen gäller dock till och med försäkringstagaren är 70 år.
  3. Tillsvidareanställd med en arbetstid av minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande.
  4. Fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, närståendepenning, eller liknande vid försäkringens beviljande.
  5. Inskriven i och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.
  6. Observera att Månadsskydd+ ingår gratis i 3 månader och om du därefter önskar avsluta försäkringen måste du kontakta oss.

Vad ersätter Månadsskydd+ och vad kostar den?

Månadsskydd+ ersätter dig vid en ofrivillig hel arbetslöshet, hel arbetsoförmåga och sjukhusvistelse. Ersättningsbeloppet motsvarar din initiala månadskostnad för lånet. Om du avlider så betalar försäkringen ut ett belopp om 100 000 kr. Kostnaden för Månadsskydd+ är 7,6% av ditt valda ersättningsbelopp och betalas månadsvis.

Exempel: För en ersättning på 2 000 kr/månad blir premien för ditt Månadsskydd+ 152kr/månad.

Vid skador:
E-post: specialskador@gjensidige.se
Brev: Box 3031, 103 61 Stockholm
Telefon: 0771-326 321
Fax: 08-792 29 10

Historiska dokument
Villkor för Månadsskydd+ (Innan 8 juni 2017)
För- och efterköpsinformation Månadsskydd+ (Innan 8 juni 2017)

Aktuellt
Villkor för Månadsskydd+
För- och efterköpsinformation Månadsskydd+