Bynk använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda sajten godkänner du att cookies används för detta ändamål.

Bynk

Allmänna villkor – Blancolån Bynk AB

Tidigare allmänna villkor

27:e september 2017

1. Kreditgivare m.m.

Bynk AB, 559046-8574, Flaggan 1115, 116 74, Stockholm (”Bynk”) utgör kreditgivare. Bynk är ett konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.

Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med kreditavtalet mellan Bynk och Kredittagaren villkoren för den aktuella krediten. Allmänna villkoren och kreditavtalet benämns gemensamt för ”Kreditavtalet”. Nyttjandet av Bynks tjänster regleras även ett användaravtal (”Användaravtalet”) vilket finns tillgängligt på www.bynk.se.

En sökande måste få sin ansökan om kredit beviljad för att ha rätt att ingå Kreditavtalet. För att en ansökan om kredit ska kunna beviljas krävs att sökanden är en konsument över 18 år, har ett svenskt personnummer och har ett bankkonto i svensk bank. Sökanden måste vidare ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt Kreditavtalet och Kredittagaren kommer därför genomgå en sedvanlig kreditprövning innan krediten kan beviljas. Bynk har rätt att ensidigt besluta om en sökande ska erhålla en kredit. Om sökanden inte beviljas en kredit har rätt denne att få information om orsaken till det.

Sökanden samtycker till att Bynk har rätt att via autogiro vidta åtgärder för att säkerställa att Sökandens angivna bankkonto i svensk bank tillhör Sökanden. Genom att godkänna Kreditavtalet och Användaravtalet samtycker Sökanden till att en sådan kontroll genomförs via autogiro. Sökanden samtycker vidare till att Bynk har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att Sökandens angivna uppgifter är korrekta. Bynk har rätt att avslå en kreditansökan om Bynk anser att det föreligger misstanke om att Sökandens angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan anledning finns anledning att tro att Sökanden avser att på något sätt missbruka tjänsten.

En konsument som ansökt om och beviljats en kredit av Bynk benämns som ”Kredittagare”. Vid fler än en Kredittagare till samma kredit svarar var och en solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat krediten.

Kreditavtalet börjar gälla mellan Kredittagaren och Bynk efter att Kredittagaren godkänt Kreditavtalet genom en elektronisk signatur eller på annat motsvarande sätt och Bynk – efter genomförda kontroller av Sökandens lämnade uppgifter med mera – därefter har godkänt Sökandens ansökan om kredit. Genom godkännandet av Kreditavtalet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat villkoren för Kreditavtalet. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts.

Dessa allmänna villkor gäller även då en befintlig Kredittagare väljer att utöka en kredit som omfattas av ett tidigare ingånget Kreditavtal.

2. Betalning m.m.

Krediten är ett annuitetslån utan säkerhet och som löper med rörlig ränta, vilket innebär att Kredittagaren ska avbetala på krediten samt erlägga ränta i lika annuiteter på angivna förfallodagar under hela kreditens löptid.

Bynk har rätt att ändra storleken på kommande annuiteter om räntan förändras eller om Kredittagaren får möjlighet att utnyttja en räntefri månad eller att förändra återbetalningstiden på krediten. Återbetalningstiden och/eller storleken på kommande annuiteter kan även komma att förändras om eventuella avgifter åläggs Kredittagaren, såsom påminnelseavgifter, förseningsavgifter, eller om dröjsmålsränta tillkommer.

Kredittagaren ska erlägga betalning till Bynk via Autogiro. Kredittagaren samtycker genom godkännandet av dessa allmänna villkor att Bynk, för Kredittagarens räkning, lämnar ett medgivande till betalning via Autogiro genom uttag från Kredittagarens konto som lämnas till Bynk i samband med kreditansökan. Autogiroanmälan samt tillhörande villkor framgår på blanketten för autogiroanmälan till kontonummer. Kredittagaren har rätt att när som helst återkalla Autogiromedgivandet. För det fall Kredittagaren inte erlägger betalning till Bynk via Autogiro ska Kredittagaren ska erlägga betalning till det bankgirokonto som Bynk har anvisat och som framgår av de inbetalningskort Kredittagaren erhåller per e-post. Skyldigheten att erlägga betalning enligt Kreditavtalet gäller även om Kredittagaren inte skulle erhålla ett inbetalningskort. Betalningen ska vara Bynk tillhanda senast den 26:e varje månad, om 26:e infaller på helgdag så ska betalning vara Bynk tillhanda senast nästkommande vardag. Om ränta och avgift för den aktuella perioden inte betalas innan förfallodagen skall dessa läggas till kapitalskulden. Belopp som Kredittagaren erlägger för avräkning på viss fordran får Bynk inte välja att avräkna på annan fordran Kredittagaren har.

Bynk har rätt, men inte skyldighet, att erbjuda Kredittagaren en eller flera betalningsfria månader. En betalningsfri månad innebär att ränta samt eventuella avgifter enligt Kreditavtalet debiteras Kredittagaren men att storleken på kommande annuiteter höjs och/eller återbetalningstiden på krediten förlängs på så vis att Kredittagaren inte behöver erlägga någon betalning till Bynk den aktuella månaden.

3. Ränta

För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga en rörlig ränta vilken vid var tid framgår på www.bynk.se. Den rörliga räntan utgår från en referensränta med tillägg av viss procentenhet. Referensräntan utgörs av Riksbankens vid var tid gällande reporänta.

Bynk har rätt att ändra räntesatsen. En sådan ändring får ske till Kredittagarens nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Bynk eller andra kostnadsökningar som Bynk inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks, samt med anledning av ändringar i referensräntan.

Bynk ska underrätta Kredittagaren om en ränteändring innan den börjar gälla. Underrättelsen ska skickas per e-post och ska innehålla en upplysning om hur Kredittagarens betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen.

Beror en ränteändring enbart på en ändring i referensräntan ska Bynk istället underrätta Kredittagaren periodvis i samband med att den nya referensräntan har offentliggjorts och är tillgänglig hos Bynk på www.bynk.se.

4. Dröjsmålsränta och avgifter m.m.

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med Kreditavtalet har Bynk rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med belopp som framgår av vår Standardiserade Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).

Vid utebliven betalning har Bynk också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 195 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

Bynk har rätt att ta ut en startavgift om 398 kr kr i samband med ansökan om och beviljandet av en kredit. Startavgiften kommer att läggas till på det sökta kreditbeloppet och Kredittagaren är införstådd med att startavgiften därmed kommer att utgöra en del av det totala lånebeloppet.

5. Uppsägning av krediten m.m.

Om Kredittagaren inte erlägger betalning i enlighet med Kreditavtalet har Bynk rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter. En sådan uppsägning får ske under följande förutsättningar.

Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordran. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses tre eller fler uteblivna betalningar i följd. Om Bynk vill få betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Bynk sänder ett meddelande om uppsägningen i ett brev till Kredittagaren. Om Bynk inte sänder ett meddelande om uppsägning i brev till Kredittagaren ska uppsägningstiden istället räknas från den dag uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda.

Om Bynk krävt betalning i förtid enligt ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren på sådant sätt tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte denna möjlighet.

Bynk har även rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter om det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vid en sådan uppsägning gäller ingen uppsägningstid. Kredittagaren är dock inte skyldig att betala skulden i förtid om Kredittagaren omedelbart ställer en godtagbar säkerhet för skulden.

Bynk har rätt att vidta inkassoåtgärder om Kredittagaren inte erlägger betalning i tid. Sådana åtgärder kan medföra att inkassoavgifter kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med vår Standardiserade Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).

6. Ångerrätt och förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts genom att skicka ett meddelande om detta till Bynk. Kredittagaren ska därefter snarast och senast inom 30 dagar efter det att Kredittagaren skickade sådant meddelande betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid.

7. Meddelanden m.m.

Bynk ska underrätta Kredittagaren genom att skicka meddelanden till dennes angivna e-postadress, mobiltelefonnummer samt bostadsadress. Meddelanden som sänds till Kredittagarens e-postadress eller ett mobiltelefonnummer ska anses ha nått Kredittagaren samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till Kredittagarens bostadsadress ska anses ha nått Kredittagaren senast fem dagar efter avsändandet.

Kredittagaren kan underrätta Bynk genom att skicka meddelanden via e-post till kundservice@bynk.se eller per brev till Bynk AB, Flaggan 1115, 116 74, Stockholm.

8. Begränsning av ansvar

Bynk har inget ansvar för indirekta skador. Bynk är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure). Skada som uppkommit i andra fall ersätts endast om Bynk anses ha varit grovt oaktsamt.

Bynk är inte ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma med anledning av störningar i driften av posttjänster eller andra kommunikationsmedel eller teknisk utrustning som används av Bynk.

9. Ändring av villkor

Bynk ska underrätta Kredittagaren om ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp Kreditavtalet genom att skickade meddelande om detta till Bynk. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt de aktuella ändringarna.

10. Överlåtelse av Kreditavtal eller fodran

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta Kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av Kreditavtalet till tredje man. Om så har skett, underrättas Kredittagaren i Kreditavtalet eller i ett senare meddelande om hur och till vem betalning avseende krediten måste göras för att kunna ske med befriande verkan. Vid överlåtelse av fordran har Kredittagaren i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kredittagaren som framgår av Kreditavtalet och dessa allmänna villkor. Kredittagaren har inte rätt att överlåta Kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet eller de allmänna villkoren.

11. Behandling av personuppgifter

Bynk behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Behandlingen av personuppgifter framgår närmare och regleras av Användaravtalet.

12. Klagomål och tvister mm

Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst Bynk tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du kontakta klagomålsansvarig på email klagomal@bynk.se eller postadress Klagomålsansvarig, Bynk AB, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.

Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.