Bynk använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda sajten godkänner du att cookies används för detta ändamål.

Bynk

Allmänna villkor – Blancolån Bynk AB

Tidigare allmänna villkor

Juni 2019

1. Kreditgivare m.m.

Bynk AB, 559046-8574, Flaggan 1115, 116 74, Stockholm (”Bynk”) utgör kreditgivare. Bynk är ett konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.

Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med kreditavtalet mellan Bynk och Kredittagaren villkoren för den aktuella krediten. Allmänna villkoren och kreditavtalet benämns gemensamt för ”Kreditavtalet”. Nyttjandet av Bynks tjänster regleras även ett användaravtal (”Användaravtalet”) vilket finns tillgängligt på www.bynk.se.

En sökande måste få sin ansökan om kredit beviljad för att ha rätt att ingå Kreditavtalet. För att en ansökan om kredit ska kunna beviljas krävs att sökanden är en konsument över 18 år, har ett svenskt personnummer och har ett bankkonto i svensk bank. Sökanden måste vidare ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt Kreditavtalet och Kredittagaren kommer därför genomgå en sedvanlig kreditprövning innan krediten kan beviljas. Bynk har rätt att ensidigt besluta om en sökande ska erhålla en kredit. Om sökanden inte beviljas en kredit har rätt denne att få information om orsaken till det.

Sökanden samtycker till att Bynk har rätt att via autogiro vidta åtgärder för att säkerställa att Sökandens angivna bankkonto i svensk bank tillhör Sökanden. Genom att godkänna Kreditavtalet och Användaravtalet samtycker Sökanden till att en sådan kontroll genomförs via autogiro. Sökanden samtycker vidare till att Bynk har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att Sökandens angivna uppgifter är korrekta. Sökanden är införstådd med och samtycker till att Bynk har rätt att verifiera Sökandens lämnade inkomstuppgifter genom att kontakta Sökandens arbetsgivare. Bynk har rätt att avslå en kreditansökan om Bynk anser att det föreligger misstanke om att Sökandens angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan anledning finns anledning att tro att Sökanden avser att på något sätt missbruka tjänsten.

En konsument som ansökt om och beviljats en kredit av Bynk benämns som ”Kredittagare”. Vid fler än en Kredittagare till samma kredit svarar var och en solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat krediten.

Kreditavtalet börjar gälla mellan Kredittagaren och Bynk efter att Kredittagaren godkänt Kreditavtalet genom en elektronisk signatur eller på annat motsvarande sätt och Bynk – efter genomförda kontroller av Sökandens lämnade uppgifter med mera – därefter har godkänt Sökandens ansökan om kredit. Genom godkännandet av Kreditavtalet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat villkoren för Kreditavtalet. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts.

Dessa allmänna villkor gäller även då en befintlig Kredittagare väljer att utöka en kredit som omfattas av ett tidigare ingånget Kreditavtal.

2. Betalning m.m.

Krediten är ett annuitetslån utan säkerhet och som löper med rörlig ränta, vilket innebär att Kredittagaren ska avbetala på krediten samt erlägga ränta i lika annuiteter på angivna förfallodagar under hela kreditens löptid.

Bynk har rätt att ändra storleken på kommande annuiteter om räntan förändras eller om Kredittagaren får möjlighet att utnyttja en räntefri månad eller att förändra återbetalningstiden på krediten. Återbetalningstiden och/eller storleken på kommande annuiteter kan även komma att förändras om eventuella avgifter åläggs Kredittagaren, såsom påminnelseavgifter, förseningsavgifter, eller om dröjsmålsränta tillkommer.

Kredittagaren ska erlägga betalning till Bynk via Autogiro. Kredittagaren samtycker genom godkännandet av dessa allmänna villkor att Bynk, för Kredittagarens räkning, lämnar ett medgivande till betalning via Autogiro genom uttag från Kredittagarens konto som lämnas till Bynk i samband med kreditansökan. Autogiroanmälan samt tillhörande villkor framgår på blanketten för autogiroanmälan till kontonummer. Kredittagaren har rätt att när som helst återkalla Autogiromedgivandet. För det fall Kredittagaren inte erlägger betalning till Bynk via Autogiro ska Kredittagaren erlägga betalning till det bankgirokonto som Bynk har anvisat och som framgår av de inbetalningskort Kredittagaren erhåller per e-post. Skyldigheten att erlägga betalning enligt Kreditavtalet gäller även om Kredittagaren inte skulle erhålla ett inbetalningskort. Betalningen ska vara Bynk tillhanda senast den 26:e varje månad, om 26:e infaller på helgdag så ska betalning vara Bynk tillhanda senast nästkommande vardag. Om ränta och avgift för den aktuella perioden inte betalas innan förfallodagen skall dessa läggas till kapitalskulden. Belopp som Kredittagaren erlägger för avräkning på viss fordran får Bynk inte välja att avräkna på annan fordran Kredittagaren har.

Bynk har rätt, men inte skyldighet, att erbjuda Kredittagaren en eller flera betalningsfria månader. En betalningsfri månad innebär att ränta samt eventuella avgifter enligt Kreditavtalet debiteras Kredittagaren men att storleken på kommande annuiteter höjs och/eller återbetalningstiden på krediten förlängs på så vis att Kredittagaren inte behöver erlägga någon betalning till Bynk den aktuella månaden.

3. Ränta

För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga en rörlig ränta vilken vid var tid framgår på www.bynk.se. Den rörliga räntan utgår från en referensränta med tillägg av viss procentenhet. Referensräntan utgörs av Riksbankens vid var tid gällande reporänta.

Bynk har rätt att ändra räntesatsen. En sådan ändring får ske till Kredittagarens nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Bynk eller andra kostnadsökningar som Bynk inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks, samt med anledning av ändringar i referensräntan.

Bynk ska underrätta Kredittagaren om en ränteändring innan den börjar gälla. Underrättelsen ska skickas per e-post och ska innehålla en upplysning om hur Kredittagarens betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen.

Beror en ränteändring enbart på en ändring i referensräntan ska Bynk istället underrätta Kredittagaren periodvis i samband med att den nya referensräntan har offentliggjorts och är tillgänglig hos Bynk på www.bynk.se.

4. Dröjsmålsränta och avgifter m.m.

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med Kreditavtalet har Bynk rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med belopp som framgår av vår Standardiserade Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).

Vid utebliven betalning har Bynk också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 195 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

Bynk har rätt att ta ut en startavgift om 398 kr i samband med ansökan om och beviljandet av en kredit. Startavgiften kommer att läggas till på det sökta kreditbeloppet och Kredittagaren är införstådd med att startavgiften därmed kommer att utgöra en del av det totala lånebeloppet.

5. Uppsägning av krediten m.m.

Om Kredittagaren inte erlägger betalning i enlighet med Kreditavtalet har Bynk rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter. En sådan uppsägning får ske under följande förutsättningar.

Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordran. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses tre eller fler uteblivna betalningar i följd. Om Bynk vill få betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då Bynk sänder ett meddelande om uppsägningen i ett brev till Kredittagaren. Om Bynk inte sänder ett meddelande om uppsägning i brev till Kredittagaren ska uppsägningstiden istället räknas från den dag uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda.

Om Bynk krävt betalning i förtid enligt ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren på sådant sätt tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte denna möjlighet.

Bynk har även rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter om det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vid en sådan uppsägning gäller ingen uppsägningstid. Kredittagaren är dock inte skyldig att betala skulden i förtid om Kredittagaren omedelbart ställer en godtagbar säkerhet för skulden.

Bynk har rätt att vidta inkassoåtgärder om Kredittagaren inte erlägger betalning i tid. Sådana åtgärder kan medföra att inkassoavgifter kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med vår Standardiserade Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).

6. Ångerrätt och förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts genom att skicka ett meddelande om detta till Bynk. Kredittagaren ska därefter snarast och senast inom 30 dagar efter det att Kredittagaren skickade sådant meddelande betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid.

7. Meddelanden m.m.

Bynk ska underrätta Kredittagaren genom att skicka meddelanden till dennes angivna e-postadress, mobiltelefonnummer eller bostadsadress. Meddelanden som sänds till Kredittagarens e-postadress eller ett mobiltelefonnummer ska anses ha nått Kredittagaren samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till Kredittagarens bostadsadress ska anses ha nått Kredittagaren senast fem dagar efter avsändandet.

Kredittagaren kan underrätta Bynk genom att skicka meddelanden via e-post till kundservice@bynk.se eller per brev till Bynk AB, Flaggan 1115, 116 74, Stockholm.

8. Begränsning av ansvar

Bynk har inget ansvar för indirekta skador hos Kredittagaren. Bynk är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure). Skada som uppkommit i andra fall hos Kredittagaren ersätts endast om Bynk anses ha handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt.

Bynk är inte ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma hos Kredittagaren med anledning av störningar i driften av posttjänster eller andra kommunikationsmedel eller teknisk utrustning som används av Bynk.

9. Ändring av villkor

Bynk ska underrätta Kredittagaren om materiella ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp Kreditavtalet genom att skickade meddelande om detta till Bynk. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt de aktuella ändringarna.

10. Överlåtelse av Kreditavtal eller fodran

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta Kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av Kreditavtalet till tredje man. Om så har skett, underrättas Kredittagaren i Kreditavtalet eller i ett senare meddelande om hur och till vem betalning avseende krediten måste göras för att kunna ske med befriande verkan. Vid överlåtelse av fordran har Kredittagaren i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kredittagaren som framgår av Kreditavtalet och dessa allmänna villkor. Kredittagaren har inte rätt att överlåta Kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet eller de allmänna villkoren.

11. Månadsskydd+

I samband med att du ingår ett kreditavtal med Bynk ingår du även ett avtal avseende försäkring med Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Försäkringen är ett så kallat låneskydd som hjälper dig att betala kostnaderna för lånet om något oförutsett skulle hända, såsom ofrivillig arbetslöshet eller om du blir inlagd på sjukhus. Försäkringen är helt kostnadsfri de första tre månaderna, därefter kostar försäkringen 0,135 procent av det aktuella lånebeloppet (om du t.ex. har ett lån på 50 000 kr kostar försäkringen 67,50 kr per månad). Du kan när som helst avsluta försäkringen och du kan även välja att ingå ingå avtalet genom att meddela kundtjänst om detta. Läs mer på https://bynk.se/manadsskydd

12. Behandling av personuppgifter

Bynk behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Behandlingen av personuppgifter framgår närmare och regleras av Bynks personuppgiftspolicy.

13. Klagomål och tvister mm

Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst Bynk tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du kontakta klagomålsansvarig på email klagomal@bynk.se eller postadress Klagomålsansvarig, Bynk AB, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.

Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

ALLMÄNNA VILLKOR FAKTURA/DELBETALNING

(senast ändrad februari 2019)

1. PARTER

Vid betalning med faktura eller delbetalning ingås ett kreditavtal mellan Bynk AB (”Bynk” eller ”vi”) som kreditgivare och dig som kredittagare (”Kredittagaren” eller ”du”). Dessa allmänna villkor utgör kompletterande bestämmelser till kreditavtalet.

Samtliga fordringar som Bynk får på dig som Kredittagare till följd av att du väljer att betala med faktura eller delbetalning överlåts omedelbart till Erik Penser Bank AB (publ) (”EPB”). Betalning med befriande verkan kan endast ske till EPB.

2. GRUNDLÄGGANDE KRAV

För att ingå ett avtal om kredit måste du vara 18 år, ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress i Sverige som inte är en postbox, postfack eller liknande som innebär att du får brev genom poste restante.

3. FAKTURA

För betalning med faktura tillämpas endast bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3, 8, 10 och 13 i dessa allmänna villkor. Bynk tar inte ut någon ränta eller avgifter vid betalning med faktura om betalning sker inom 14 dagar.

Om du väljer att omvandla fakturan till en delbetalning i enlighet med de anvisningar som framgår på fakturan gäller samtliga bestämmelser i dessa allmänna villkor.

4. KREDITPRÖVNING

När du ansöker om att betala med faktura eller delbetalning genomför vi en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har möjlighet att betala tillbaka krediten. Vi har rätt att neka den sökta krediten eller begränsa storleken på det begärda kreditbeloppet. Om en sökt kredit nekas har du rätt att erhålla information om grunderna till avslaget. Om avslaget beror på uppgifter i en extern databas kommer vi underrätta dig om uppgifterna och vilken databas som använts.

5. VILLKOR FÖR DELBETALNING

Betalningsvillkor 1/24 av fakturabeloppet erläggs per månad (dock minst 50 SEK) Uppläggningsavgift 99 SEK Administrationsavgift 19 SEK per månad Kreditränta 0 %

Du kan kontakta Bynks kundservice för att kostnadsfritt få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Kontaktuppgifterna framgår nedan.

Villkoren för delbetaning framgår även av Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI) som du har möjlighet att ta del av innan kreditavtalet ingås. SEKKI bifogas dessa allmänna villkor och finns tillgänglig på https://bynk.se/blocketvillkor/sekki.

6. ÄNDRING AV VILLKOREN

Räntesatsen får ändras till din nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för oss eller andra kostnadsökningar som vi inte skäligen kunde förutse när kreditavtalet ingicks.

Vi genomför ränteändringar på samma sätt till din förmån som till din nackdel.

Uppläggningsavgift och administrationsavgift avser kostnader som vi har med anledning av krediten. Dessa avgifter kan komma att förändras till din nackdel under kredittiden endast om det kan motiveras av att kostnaderna har ökat.

Vi kommer att underrätta dig om förändringar av räntan eller avgifterna innan de börjar gälla. Vi kommer då också upplysa dig om hur dina betalningar med anledning av krediten påverkas av ändringen.

7. BETALNING

Bynk skickar varje månad en faktura till dig. Fakturan innehåller information om den totala skulden, krediträntan, de avgifter som tillämpats samt det belopp som du är skyldig att betala den aktuella månaden.

När du betalar fakturan kommer vi avräkna betalningen i följande ordning; ränta, avgifter och amortering.

Du kan när som helst säga upp krediten till betalning i förtid genom att betala den utestående skulden inklusive upplupen ränta och eventuella kostnader.

8. DRÖJSMÅL

Om du är sen med betalning har vi rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Dröjsmålsräntan löper till dess du betalat hela det belopp du är i dröjsmål med. Om du är sen med betalning riskerar du även att bli skyldig att betala avgifter för påminnelse (60 kr) och inkasso (180 kr).

9. UPPSÄGNING TILL FÖRTIDA BETALNING

Vi har i följande fall rätt att säga upp krediten till förtida betalning. a) Du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran. b) Du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. c) Du är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. d) Det står klart att du genom att avvika, skaffa undan egendom eller annat beteende undandrar sig att betala sin skuld.

Vid uppsägning enligt punkten a-c gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då uppsägningen kommer dig tillhanda. Om du före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit inklusive dröjsmålsränta genomförs inte uppsägningen av krediten. Någon uppsägningstid gäller inte vid uppsägning enligt punkten d.

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av dina personuppgifter framgår närmare av vår personuppgiftspolicy på bynk.se/personuppgiftspolicy

11. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra ett ingånget kreditavtal genom att lämna ett meddelande om det till oss inom 14 dagar från att avtalet ingicks. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. Om du ångrar kreditavtalet ska du ska snarast och senast inom 30 dagar betala utestående skuld, inklusive upplupen ränta. Kontakta gärna vår kundtjänst för besked om den aktuella skulden inklusive upplupen ränta.

12. BEGRÄNSNING AV BYNKS ANSVAR

Bynk ska inte ansvara, eller vara skadeståndsskyldig, för någon brist eller försening avseende våra åtaganden enligt dessa villkor eller kreditavtalet om bristen eller förseningen beror på omständighet som är utom vår kontroll. Exempel på omständighet utom vår kontroll är, eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, krigshändelse, terroristattack, strejk, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, oroligheter, lagbud eller myndighetsåtgärd. Bynk ansvarar inte i något fall för indirekta skador som drabbat dig på grund av kreditgivningen.

13. KLAGOMÅL/TVIST

Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. Klagomål kan lämnas till Bynk via epost kundservice@bynk.se eller på telefon 020-700 700. Klagomål kan även lämnas skriftligt till Klagomålsansvarig, Bynk AB, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se, postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

Svensk lag ska tillämpas och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

14. KONTAKTUPPGIFTER MM

Bynk AB, organisationsnummer 559046-8574, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm är ett konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens (Box 7821, 103 97 Stockholm) och Konsumentverkets (Box 48, 651 02 Karlstad) tillsyn. Du kan kontakta Bynk på adressen ovan samt på telefon 020-700 700. Du kan även chatta med vår kundservice på Facebook.